Postbus 44, 6660 AA Elst (Gld.)

Back

Bewindvoering

Beschermingsbewind

Bent u niet in (meer) staat om zelf uw financiën te beheren? Of heeft u problematische schulden waardoor u door de bomen het bos niet meer ziet? Dan is beschermingsbewind voor u de oplossing om te voorkomen dat u (verder) in de financiële problemen raakt.

De kantonrechter wordt verzocht het bewind uit te spreken over uw vermogen (positief of negatief). Wij zorgen ervoor dat uw budget weer stabiel wordt en blijft en eventuele schulden worden behandeld. Dat is dan ook het belangrijkste doel: stabiliseren van de financiën.

Wij stellen samen met u een budgetplan op, verrichten alle betalingen voor u, vragen bijzondere bijstand voor u aan als u daar recht op heeft, zijn het eerste aanspreekpunt voor debiteuren, crediteuren en schuldeisers, verwerken uw financiële post, zorgen ervoor dat de toeslagen van de Belastingdienst correct zijn, doen de jaarlijkse belastingaangifte, leggen jaarlijks rekening en verantwoording af aan de kantenrechter maar dagelijks aan u via het online kasboek.

Wij nemen als bewindvoerder alle beslissingen over uw vermogen, bepaalde goederen en eventuele schulden. U mag nog steeds zelfstandig rechtshandelingen verrichten (handelsbekwaam).

Problematische schulden

Er is sprake van problematische schulden als deze niet binnen 36 maanden kunnen worden afgelost. Een schuldenbewind krijgt een vermelding in het in het Centraal curatele- en bewindsregister.

Bescherming

Een bewindvoerder beschermt de onderbewindgestelde tegen zichzelf of tegen anderen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een – al dan niet – vermogende oudere alleenstaande die de interesse zou kunnen wekken van personen die misbruik willen maken van de situatie. Of een deurwaarder die een te hoog bedrag aan loonbeslag legt waardoor er elders weer nieuwe schulden ontstaan. Of denk aan onmin in de familie over het vermogen van de nog in leven zijnde ouder(s). Of aan mensen die moeite hebben met geld om te gaan en de verkeerde beslissingen nemen op de verkeerde momenten.

De rechtspraak hanteert 2 vormen van bewind: de geestelijke of lichamelijke toestand van de rechthebbende of verkwisting cq problematische schulden.

U kunt een periode in uw leven meemaken waarin u niet meer goed voor uw eigen geldzaken kunt zorgen. U heeft bijvoorbeeld schulden die zijn ontstaan in of na een periodevan werkloosheid, ziekte of echtscheiding. De rechter kan voor u een bewindvoerder benoemen die u helpt om al uw geldzaken weer op orde te krijgen. Sinds 1 januari 2021 geldt dat in geval van schulden de rechter het bewind alleen voor bepaalde duur mag uitspreken. Bij bewind om een andere reden dan schulden of verkwisting geldt dit in principe niet.

Als uw geldzaken onder bewind komen, kunt u verdriet, angst, boosheid, schuldgevoel of schaamte voelen doordat u niet meer zelfstandig over uw geldzaken kunt beslissen. Ook vraagt het veel vertrouwen in de bewindvoerder aan wie u uw geldzaken uit handen geeft. Het is goed om te weten dat de rechter jaarlijks controleert of uw bewindvoerder uw geldzaken goed beheert.

wilt u een grote aan- of verkoop doen van bijvoorbeeld een auto of

Meer ontdekken Meer ontdekken

Wat doet een bewindvoerder voor u?

De bewindvoerder betaalt alle vaste lasten van uw inkomen.
De bewindvoerder bepaalt het bedrag waarmee u uw dagelijkse uitgaven zoals boodschappen kunt doen.
De bewindvoerder regelt de belastingaangifte.
De bewindvoerder bewaakt de beslagvrij voet zodat u genoeg geld overhoudt om uw vaste lasten te kunnen blijven betalen.
De bewindvoerder verwerkt uw financiële post.
De bewindvoerder verzorgt uw volledige financiële administratie.
De bewindvoerder maakt bij start bewind voor de rechtbank en voor u een boedelbeschrijving, jaarlijks een rekening en verantwoording en na 5 jaar een vijfjaarlijkse evaluatie.

Belangrijk te weten:

Wilt u een grote aan- of verkoop doen van bijvoorbeeld een auto of woning, dan heeft u de goedkeuring van uw bewindvoerder en mogelijk de rechter nodig. Dat geldt ook als u een contract wilt afsluiten, want deze stappen kunnen gevolgen hebben voor uw geldzaken.
U blijft handelingsbekwaam; u houdt bijvoorbeeld het gezag over kinderen onder de 18 jaar, mag zelf een testament schrijven en kunt stemmen bij verkiezingen.
De bewindvoerder kan u voor uw bescherming laten vermelden in het Centraal curatele – en bewindregister en de rechtbank kan de registratie regelen als u geld verspilt of door schulden in de problemen zit), zodat bedrijven alleen na goedkeuring van uw bewindvoerder contracten met u kunnen aangaan.
De bewindvoerder vermeldt het bewind in het handelsregister (kvk.nl) als u een onderneming heeft en in het kadaster (kadaster.nl) als u een eigen woning of een stuk land heeft.

Stappenplan bewind

Aanmelding

Nadat wij uw aanmelding hebben ontvangen plannen wij een

Read More

kennismakingsgesprek om uw situatie te bespreken en samen met u te onderzoeken of beschermingsbewind een passende maatregel is. Bij het gesprek kan uiteraard een begeleider of familie aanwezig zijn.

Read Less

Start bewind

Nadat het beschermingsbewind door de kantonrechter is uitgesproken

Read More

wordt de beschikking gelijktijdig naar cliënt en bewindvoerder gestuurd en pas dan starten wij onze werkzaamheden. Er worden voor u twee rekeningen geopend: een leefgeld- en beheerrekening. Op de beheerrekening wordt uw inkomen gestort. Wij verrichten vanaf deze rekening alle noodzakelijke betalingen. U heeft geen toegang tot deze dekening. Op de andere rekening storten wij uw leefgeld.
Wij inventariseren uw inkomsten en uitgaven en dragen zorgen voor evenwicht en stabiliteit in uw financiën. Daarnaast stellen wij een budgetplan op waaruit dat evenwicht en stabiliteit blijkt. In overleg met u moeten er soms knopen worden doorgehakt om het budgetplan passend te krijgen. Indien de rechthebbende zelf niet kan beslissen of helemaal geen weet heeft van zijn financiën (vanwege zijn beperkingen), dan moet de bewindvoerder beslissen. Veelal in overleg met zorgverleners.
In deze fase informeren wij alle instanties en mogelijke schuldeisers dat u onder bewind bent gesteld. Alle post zal voortaan naar AH Bewind BV worden gezonden. Uiteraard houden wij u gedurende het bewind van alles op hoogte, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Read Less

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek wordt besproken wat beschermingsbewind

Read More

inhoudt, wat u van ons mag verwachten en wij van u verwachten. Bij een wederzijdse “klik” volgt de formele stap (verzoekschrift tot onderbewindstelling).

Read Less

Vermogensbeheer

Ook neemt de bewindvoerder de beslissingen betreffende het beheer van

Read More

het vermogen, indien er vermogen is. Dit moet echter wel gebeuren binnen de grenzen die door de kantonrechter worden gegeven (‘Aanbevelingen’ van LOVCK). Indien de bewindvoerder vermogensbestanddelen wil wijzigen (bijvoorbeeld een woning van rechthebbende verkopen of aankopen) dan heeft hij een machtiging van de kantonrechter nodig.

Read Less

Verzoekschrift

Er wordt dan een plan van aanpak opgesteld en uw inkomsten, uitgaven en

Read More

schulden worden in kaart gebracht. Aan de hand van deze gegevens kan een budgetplan voor u worden gemaakt. We kijken ook naar financiële zaken waar u wellicht op kunt besparen en op welke toeslagen u recht heeft. Aan het eind van dit gesprek vullen we samen met u de formulieren voor de rechtbank.

Read Less

Schulden

Schulden zijn op te vatten als ‘negatief vermogen’. We maken een

Read More

onderscheid tussen ‘niet-problematische schulden’ en ‘problematische schulden’. Er is sprake van problematische schulden als de schuldenaar niet voldoende inkomsten heeft om zijn schulden af te lossen binnen een tijdsbestek van 36 maanden. Kan de schuldenaar zijn schulden wel aflossen binnen 36 maanden, dan zijn de schulden niet-problematisch. De bedragen van de aflossingen worden dan onder de uitgaven als maandelijkse last opgenomen in het budgetplan. Indien er sprake is van ‘problematische schulden’ wordt het dossier voorbereid voor schuldhulp via de gemeente. Iedere gemeente is wettelijk verplicht om aan haar inwoners met problematische schulden schulddienstverlening/schuldhulpverlening aan te bieden.

Read Less

Zitting

De rechtbank neemt de stukken in behandeling en u ontvangt een

Read More

uitnodiging voor de hoorzitting. De bewindvoerder zal hier ook bij aanwezig zijn. Tijdens de zitting zal de rechter o.a. aan u vragen of u akkoord gaat met de beschermingsmaatregel en de benoeming van de bewindvoerder. Het duurt enkele weken voordat u en de bewindvoerder de beschikking van de onderbewindstelling ontvangen. Zodra de bewindvoerder de beschikking ontvangt gaat het beheer van uw financiële zaken van start.

Read Less

Boedelbeschrijving

De rechtbank stelt als eis dat er een soort ‘nulmeting’ wordt gedaan.

Read More

Er moet exact in kaart worden gebracht wat uw financiële positie is bij aanvang van het bewind. Deze nulmeting wordt boedelbeschrijving genoemd.

Read Less

Waarom AH Bewind?

Online inzage in uw financiële situatie
Voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen

Neem contact op Neem contact op

    Contact

      Contact

        Contact